„PAMAR MS”
PRZYRZĄD POMIAROWY

( Sporo nowości na ten temat znajduje się na „Forum automatyków” czyli tutaj http://forum.nastawnia.info/index.php?showtopic=558 )

Elektroniczny przyrząd pomiarowy „PAMAR MS”  służy do pomiarów i rejestracji sił występujących w napędach zwrotnicowych oraz do ich analizy.

Umożliwia dokonanie następujących pomiarów ( siły chwilowej, maksymalnej i minimalnej):

·         Siły nastawczej

·         Oporów przestawiania rozjazdu

·         Siły trzymania napędu

·         Siły oddziaływania zwrotnicy na napęd podczas jazdy taboru

·         Wartość siły oddziaływania iglic rozjazdu na napęd w stanie statycznym.

Widok przyrządu przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Widok przyrządu.

Zakres mierzonych sił mieści się w granicach -15 kN do +15 kN. Rozdzielczość pomiaru – 50N.

Ponadto w czasie pomiarów rejestrowane są warunki zewnętrzne tzn. temperatura otoczenia oraz wilgotność powietrza. Również zapisywana jest data i godzina pomiaru. Zapisywane są wartości sił występujące w czasie przed 2 sek. od chwili rozpoczęcia rejestracji. Zapewnia to rejestrację naprężeń w układzie w czasie, gdy uruchamiany jest napęd. 

W pamięci przyrządu można zapisać wyniki min. 300 pomiarów ( około 5 godzin).Wyniki pomiarów pokazywane są w postaci graficznej na wykresie orz w postaci tabelarycznej. Na wykresach wyświetlane są również graniczne wartości mierzonych parametrów – odpowiadające typowi napędu i rozjazdu.
Wyniki pomiarów mogą być przechowywane i przeglądane no komputerach PC. Komunikacja przyrządu z komputerem odbywa się poprzez złącze USB lub przenoszone za pomocą PENDRIVE USB. Na komputerze instaluje się odpowiedni program ( dostarczany łącznie z przyrządem). Opis programu będzie w dalszej części strony.

Z przyrządem współpracuje każdym trzpieniem tensometrycznym dostarczonym przez producenta – następuje automatyczna identyfikacja trzpienia przez miernik.

Trzpień pomiarowy jest tensometrycznym przetwornikiem mierzącym wielkość odkształcenia mechanicznego  kształtu trzpienia pod wpływem przyłożonej siły. Jest on integralną częścią przyrządu pomiarowego i produkowany jest w różnych średnicach ( 22, 24 i 25 mm). Nie jest on narażony na trwałe odkształcenia (np. jak tradycyjny EZK) a tym samym wykazuje bardzo dużą dokładność pomiarów. Ma on zresztą sporo innych zalet.

Trzpień pomiarowy ( rys. 2) powinien być umieszczony w układzie pomiarowym w taki sposób, aby strzałka na jego górnej części skierowana był tak, aby pokazywała prawy kierunek. Nie ma to znaczenia w samych pomiarach lecz umożliwia prawidłowa interpretację kierunków sił w oprogramowaniu.

Rys. 2. Trzpień pomiarowy z zaznaczeniem kierunku działania siły.

Rys 3. Widok sworznia i przyrządu przygotowanych do pomiaru.

Przyrząd „PAMAR MS” współpracuje z programem „PMSSystem” dostarczanym łącznie z przyrządem.

Program ten typu bazodanowego umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji pomiarów. Za jego pomocą wprowadzamy również bazę dotyczącą  rozjazdów, napędów i obiektów do przyrządu.  Również możliwa jest automatyczna identyfikacja osób prowadzących pomiary poprzez utworzenie bazy użytkowników. Program zabezpieczony jest 3 poziomowymi kontami użytkowników o różnym poziomie dostępu.
Menu zakładek programu składa się  z trzech zakładek : Ewidencja, Urządzenie PMS i Pomiary.

Rys. 4 – Menu programu.

Przeglądu pomiarów dokonuje się wybierając stację i rozjazd z menu po lewej stronie. W środkowym menu wybieramy datę pomiarów i typ pomiaru. Siła nastawcza i siła przestawiania ręcznego jest zamiennie pokazywana na górnym wykresie, opór przestawiania na wykresie dolnym.

Rys. 5  Przykładowy skren z programu

Więcej szczegółów dostępne jest w „Dokumentacji techniczno ruchowej” oraz w instrukcji obsługi programu „PMSSystem”

Warto również zapoznać się z tym artykułem „Charakterystyka metod pomiaru sił nastawczych w napędach zwrotnicowych”

 

Opracowano na podstawie w/w dokumentacji. Udostępniono za zgodą autora.