Ochrona przed hałasem

§ 78. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:

1)       procesów technologicznych  nie  powodujących nadmiernego hałasu,

2)       maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nie przekraczający dopuszczalnych wartości,

3)       rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

2. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie Normy.

§  79. 1. Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić:

1)       ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas,

2)       zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochro­ny słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników
oraz ich stosowanie,

3)       ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy,

4)       oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze względu na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie.

2. W odniesieniu do stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić pracownikom informację na temat:

  wyników pomiarów hałasu i zagrożenia dla zdrowia wynikającego z narażenia na hałas,

  działań podjętych w związku z przekroczeniem na określonych stanowiskach dopuszczalnych wartości hałasu,

  właściwego doboru i sposobu używania indywidualnych ochron słuchu.