RODZAJE PRAC, PRZY KTÓRYCH WYMAGANE JEST STOSOWANIE 
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej

Odzież ochronna

 

Prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury — stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym w szczególności:

 1.  prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów,

 2.  prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 3.  prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach —w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami,

 4.  prace na zewnątrz pomieszczeń —w narażeniu na deszcz lub chłód,

 5. prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych,

 6.  przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego),

 7. spawanie, kucie oraz odlewanie metali,

 8. prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,

 9. prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,

 10. oczyszczanie odlewów, piaskowanie albo śrutowanie wyrobów,

 11. prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych,

 12. prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi albo odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, w laboratoriach biologicznych, w uboj­niach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych, zakła­dach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnieje ryzyko podobnych zanieczyszczeń,

 13. prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i w transporcie wewnątrzzakładowym

Rodzaje środków 

ochrony indywidualnej

Prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej temperatury — stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników, w tym w szczególności:

 1. prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów,

 2.  prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 3. prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach —w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami,

 4.  prace na zewnątrz pomieszczeń —w narażeniu na deszcz lub chłód,

 5. prace w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze, w tym w komorach chłodniczych,

 6. przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze lub przebywanie w ich pobliżu oraz prace w wysokiej temperaturze (pochodzenia technologicznego),

 7. spawanie, kucie oraz odlewanie metali,

 8. prace stwarzające ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,

 9. prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,

 10. oczyszczanie odlewów, piaskowanie albo śrutowanie wyrobów,

 11. prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, oleistych lub tłustych,

 12. prace w narażeniu na zanieczyszczenie ciała substancjami podatnymi na gnicie lub zainfekowanymi albo odpadami, w tym w zakładach oczyszczania miasta, zakładach zajmujących się opróżnianiem szamb lub zbiorników na gnojówkę, w laboratoriach biologicznych, w ubojniach, rzeźniach, wytwórniach konserw mięsnych lub rybnych, zakła­dach przetwórstwa podrobów i wszelkie inne prace, przy których istnie­je ryzyko podobnych zanieczyszczeń,

 13. prace, podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywane na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów, w transporcie dołowym kopalń i w transporcie wewnątrzza­kładowym

Środki ochrony głowy

  hełmy ochronne

 

Prace narażające pracowników na urazy głowy, w tym w szczególności:

 1.  prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, prace montażowe i instalacyjne,

 2.  prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycz­nych, prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach,

 3.  prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, szybach i tunelach,

 4. prace w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych,

 5. prace z materiałami wybuchowymi,

 6. prace przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach i odlewniach metali.

 7. prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników,

 8. prace przy piecach przemysłowych,

 9.    prace w stoczniach okrętowych,

 10. prace manewrowe na kolei.

Nakrycia głowy

Prace stwarzające ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji oraz wykonywane w warunkach niskiej i wysokiej temperatury, a w szczególności:

 1.  prace w narażeniu na działanie pyłów toksycznych albo substancji żrą­cych lub drażniących,

 2. przenoszenie, na głowie lub ramionach, półtuszy zwierzęcych, skór lub innych produktów podatnych na gnicie, pochodzących z uboju zwierząt, paczek z niezdezynfekowanymi kawałkami materiału lub substancji po­chodzenia zwierzęcego (nawet jeśli są suche) mogących być źródłem infekcji (w tym worki z kośćmi lub porożem, paczki zawierające włosie, wełnę, skóry),

 3.  prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach, zanieczyszczonych osadami albo odpadami z jakichkolwiek substancji lub opanowanych przez robactwo,

 4. prace na zewnątrz pomieszczeń —w narażeniu na deszcz albo działanie niskiej lub wysokiej temperatury,

 5. prace w komorach chłodniczych,

 6. prace, przy których włosy pracowników są narażone na wciągnięcie przez ruchome części maszyn lub urządzeń mechanicznych,

 7. prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych

Środki ochrony kończyn dolnych

Prace stwarzające ryzyko urazów kończyn dolnych (w tym oparzenia), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji oraz wykonywane w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury, a w szczególności:

 1.  prace przy rozbiórce, prace budowlane, prace przy wznoszeniu rusztowań, prace przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania konstrukcji betonowych oraz inne prace na budowie w narażeniu na zranienie stóp przez gwoździe lub ostre przedmioty,

 2. prace na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach i dźwigach,

 3. prace przy wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, stacjach energetycznych, dużych zbiornikach i rurociągach,

 4. prace w kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla, przy wybieraniu i obróbce materiałów skalnych,

 5.  oczyszczanie odlewów lub piaskowanie albo śrutowanie jakichkolwiek przedmiotów

 6. prace w kuźniach lub przy odlewaniu stopionych metali,

 7.  prace w narażeniu na kontakt nóg z bardzo gorącymi lub bardzo zimnymi materiałami,

 8.  prace w komorach chłodniczych,

 9.   prace przy wytwarzaniu i obróbce szkła płaskiego i szklanych pojemników,

 10. prace formierskie podczas produkcji wyrobów ceramicznych i materiałów budowlanych,

 11. prace remontowe i renowacyjne,

 12. prace w stoczniach, prace manewrowe na kolei,

 13.  transport i magazynowanie ciężkich elementów, których upadek na stopę może spowodować jej zranienie,

 14. prace w narażeniu na ryzyko upadku z wysokości na skutek ześlizgnięcia, w tym prace na dachu,

 15. prace z użyciem pilarki łańcuchowej, w tym przycinanie i ścinanie drzewo) prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach, stawach, ciekach wodnych lub innych podobnych miejscach zawierających ciecze lub błoto,

 16. prace, przy których możliwe jest wylanie lub wyciek cieczy, w narażeniu na zamoczenie stóp przez te ciecze, w tym w pływalniach lub myjniach,

 17. prace w narażeniu na zanieczyszczenie stóp substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi,

 18.  prace w narażeniu na zanieczyszczenie stóp substancjami organicznymi podatnymi na gnicie lub odpadami

Środki ochrony

 kończyn górnych

Prace stwarzające ryzyko urazów rąk (związanych również z działaniem wysokiej temperatury, wibracji oraz substancji chemicznych), prace w kontakcie z wodą, substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi, z materiałami podatnymi na gnicie i innymi mogącymi być źródłem infekcji oraz prace w niskiej temperaturze, w tym w szczególności:

 1. prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, tnących, kłujących, parzących lub szczególnie chropowatych albo inne narażające na uszkodzenia rąk, z wyłączeniem prac przy obsłudze maszyn, przy których istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy,

 2.  spawanie lub cięcie metali za pomocą łuku elektrycznego i wszelkie inne czynności wymagające użycia lamp łukowych lub też innych źródeł promieniowania ultrafioletowego,

 3. oczyszczanie odlewów lub piaskowanie albo śrutowanie jakichkolwiek przedmiotów, lub też odlewanie stopionych metali,

 4. prace, przy których przedramiona są narażone na poranienie lub rozpryskiwanie materiałów żarzących się,

 5.    cięcie mięsa i usuwanie kości za pomocą noży,

 6.  przenoszenie ładunków o wysokiej temperaturze,

 7.  prace narażające pracowników na działanie substancji chemicznych i biologicznych niebezpiecznych dla zdrowia,

 8. prace, przy których ręce pracowników narażone są na kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi,

 9.  prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 10. prace, przy których ręce pracowników są narażone na kontakt z zainfe­kowanymi zwierzętami lub padliną, szczątkami zwierząt lub substancjami pochodzenia zwierzęcego nienadającymi się do spożycia, w tym w miejscach przeznaczonych do rozbioru półtuszy zwierzęcych i laboratoriach biologicznych,

 11. prace w kontakcie ze zwłokami lub z substancjami z nich pochodzącymi,

 12.  prace przy ściekach i innych instalacjach kanalizacyjnych oraz czynności związane z ręcznym czyszczeniem rur i zbiorników lub inne czynności wymagające kontaktu rąk ze ściekami,

 13. prace w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą, szmatami i starymi, niezdezynfekowanymi ubraniami, śmieciami,

 14. wszelkie prace, podczas których ręce są narażone na kontakt z substancjami mogącymi zawierać zarazki,

 15. prace w komorach chłodniczych

Środki ochrony twarzy i oczu

Prace, przy których twarz lub oczy pracowników są narażone na urazy al­bo podrażnienia w wyniku działania czynników niebezpiecznych i szkodli­wych dla zdrowia, w tym w szczególności:

 1. prace, przy których oczy są narażone na kontakt z substancjami o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok, jak pył paku, pył węglowy i inne cząsteczki lub opary substancji żrących,

 2. spawanie lub cięcie metali za pomocą palnika lub łuku elektrycznego,

 3.  prace z laserami,

 4. obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, w tym wnętrza pieca lub substancji silnie rozżarzonych, takich jak roztopiona stal albo szkło,

 5. prace wymagające zastosowania promieni podczerwonych lub wywołujące intensywne promieniowanie cieplne,

 6. prace wymagające użycia lamp łukowych lub innych źródeł promieniowania ultrafioletowego

 7. szlifowanie na sucho, oczyszczanie lub usuwanie kamienia kotłowego przy użyciu młota oraz inne prace powodujące rozpryskiwanie mogą­cych przedostać się do oczu ostrych cząsteczek, stopionych metali lub żrących płynów,

 8.  prace przy maszynach do obróbki skrawaniem materiału, podczas której powstają wióry odpryskowe,

 9. prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 10.  prace przy rozpylaniu płynów,

 11. prace z kwasami i roztworami żrącymi, środkami odkażającymi i substancjami do usuwania korozji

Środki ochrony układu oddechowego

Prace w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne zanieczyszczenie po­wietrza czynnikami szkodliwymi lub w warunkach niedoboru tlenu w po­wietrzu, w tym w szczególności:

 1. prace w zbiornikach, w ograniczonym obszarze i w gazowych piecach przemysłowych, gdzie może występować szkodliwy gaz lub niedobór tlenu,

 2. prace w narażeniu na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów, par lub dymu,

 3. prace w sąsiedztwie otworów spustowych wielkich pieców, gdzie mogą występować opary metali ciężkich,

 4. prace w sąsiedztwie konwerterów gazowych i przewodów gazowych wielkich pieców,

 5. prace przy wykładaniu pieców i kadzi, gdzie może występować zapylenie

 6.  prace w chłodniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wycieku czynnika chłodniczego,

 7. prace w szybach, kanałach ściekowych i innych obiektach podziemnych połączonych kanałami,

 8. prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych

Środki ochrony słuchu

Prace w warunkach, w których poziom hałasu przekracza najwyższe dopuszczalne natężenie, w tym w szczególności:

 1. prace przy obsłudze pras do metalu,

 2. prace przy użyciu narzędzi pneumatycznych,

 3.   prace obsługi naziemnej na lotniskach,

 4.    prace przy wbijaniu pali,

 5. cięcie drewna przy użyciu pilarki tarczowej lub pilarki z piłą łańcucho

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości

Prace wykonywane w warunkach narażających na upadek z wysokości, w tym w szczególności:

 1.  prace na rusztowaniach,

 2. montaż elementów prefabrykowanych,

 3. prace na masztach, słupach,

 4. prace w kabinach wysokich dźwigów,

 5. prace w wysoko położonych kabinach urządzeń magazynowych,

 6. prace na wieżach wiertniczych, masztach, czworonogach i trójnogach,

 7. prace w szybach i kanałach ściekowych

Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

Prace narażające na podrażnienia skóry, w tym w szczególności:

 1. prace w narażeniu na działanie pyłu paku albo innych pyłów lub opa­rów wywierających na skórę podobne działanie drażniące,

 2.  przetwarzanie materiałów powlekanych,

 3.  garbowanie skóry,

 4.   prace w narażeniu na wdychanie chromianów, dwuchromianów alka­icznych, kwasu chromowego lub innych substancji żrących lub drażniących, wpływających na owrzodzenia lub perforację przegrody nosowej