PRZEPISY WSTĘPNE

§1.1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:

1)   obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,

2)   procesów pracy,

3)   pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą środków transportu kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) osłonie" — rozumie się przez to element lub zestaw elementów  konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego,

2) „pomieszczeniach higienicznosanitarnych" — rozumie się przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej lub ochronnej,

3) „pomieszczeniu pracy" — rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

a)  łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

b)  mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indy­widualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

c)      jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą,

4)  „pomieszczeniu stałej pracy" — rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny  czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny,

5) „pomieszczeniu czasowej pracy" — rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin,

6) „przepisach techniczno-budowlanych" -- rozumie się przez to przepisy ustawy — Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

7) „ryzyku zawodowym" — rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych  w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy,

7a) «terenie zakładu pracy» — rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami bu­dowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy,

7b) «miejscu pracy» — rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy,"

8) „stanowisku pracy" — rozumie się przez to prze­strzeń  pracy,  wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę,

9) «środkach ochrony indywidualnej" — rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:

·         zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika

·         środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko. Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,

·         wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze.

·         środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ru­chu drogowym.

·         wyposażenia sportowego

·         środków służących do samoobrony lub do odstraszania

·         przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

 10) „środkach ochrony zbiorowej" — rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach,

 11) środowisku pracy" — rozumie się przez to warunki środowiska materialnego (określonego czynni­kami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy,

12) „urządzeniach ochronnych" —rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

·         zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,

·         powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,

·          nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,

·         zapobiegają naruszeniu normalnych warun­ków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,

·         nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych,

13)  „zagrożeniu"     rozumie się przez to stan środowi­ska pracy mogący spowodować wypadek lub cho­robę,

14)  «punkcie pierwszej pomocy» rozumie się przez to —w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń — pomieszczenie   lub   wyodrębnione   miejsce o wystarczającej powierzchni, umożliwiającej wniesienie noszy, wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy,

 15) «znaku   bezpieczeństwa"    rozumie  się przez to znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem,

 16) «sygnałach   bezpieczeństwa" —  rozumie się przez to sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

17)  «sygnale świetlnym» — rozumie się przez to sygnał emitowany przez urządzenie wykonane z przezroczystych lub półprzeźroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni,

18)  «sygnale   dźwiękowym»      rozumie się przez to sygnał akustyczny (dźwiękowy) emitowany przez urządzenie przeznaczone do tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz — w razie potrzeby — trwa­ nie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji,

19)  «sygnale ręcznym» — rozumie się przez to ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników,

20)  «komunikacie słownym» — rozumie się przez to ustaloną, krótką i jednoznaczną, informację słowną wypowiadaną przez człowieka lub emitowaną jako głos ludzki, nakazującą określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników