OGÓLNE PRZEPISY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
opracowane na podstawie D.U nr 129 z 1997 r z uwzględnieniem poprawek ujętych w D.U nr 91 z 2002 r.

UWAGA – OPRACOWANIE TO NIE MA MOCY PRAWNEJ.
MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA CELÓW SZKOLENIOWYCH

 1. Przepisy wstępne
 2. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy
 3. Pomieszczenia pracy - przepisy ogólne
 4. Oświetlenie
 5. Ogrzewanie i wentylacja
 6. Procesy pracy - przepisy ogólne
 7. Organizacja stanowisk pracy
 8. Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
 9. Transport wewnętrzny i magazynowanie
 10. Ochrona przed hałasem
 11. Prace szczególnie niebezpieczne - przepisy ogólne

  a)  Roboty budowlane, rozbiórkowe, remonto­we i montażowe prowadzone bez wstrzyma­nia ruchu zakładu pracy lub jego części
  b) Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebez­piecznych przestrzeniach zamkniętych

 12. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
 13. Prace na wysokości
 14. Pomieszczania i urządzenia higieniczno sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej

WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ l URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH

 1. Przepisy ogólne
 2. Szatnie. Przepisy ogólne
 3. Szatnie odzieży roboczej i ochronnej . Szatnie podstawowe. Szatnie przepustowe.
 4. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami
 5. Ustępy
 6. Jadalnie
 7. Pomieszczenia do wypoczynku. Palarnie. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej i ochronnej. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników .