Zmiany w automatyce zasilania samoczynnej blokady liniowej

  Roman Miszczak 

  ISEZA  Siedlce                                                                 PKP Zakład Linii Kolejowych                                                                                                         08 - 110     Siedlce                                                                                                              ul. Zbrojna 39

         Zgłoszenie Pracowniczego Projektu Wynalazczego

Zgłaszam rozwiązanie, które moim zdaniem nosi cechy: wynalazku – wzoru użytkowego – projektu racjonalizatorskiego. Oświadczam jednocześnie, że nie dokonałem zgłoszenia tego rozwiązania w Urzędzie Patentowym ani w innej jednostce uspołecznionej i że projekt mój należy traktować jako pracowniczy w myśl ustawy o wynalazczości.

Tytuł projektu:     Zmiany w automatyce zasilania samoczynnej blokady liniowej  

Opis projektu wynalazczego   

Poważnym problemem w zasilaniu przekaźnikowej samoczynnej blokady liniowej jest przełączanie czyli wybór sieci. W układach obecnie stosowanych, zasilanie z tablicami wyboru sieci umiejscowione są na końcach szlaku lub na jego części tak jak na szlaku Sulejówek Miłosna – Mińsk Maz. Jedna strona, przełącznikiem W2  ustawiona jest jako zasilanie podstawowe, natomiast druga strona – jako zasilanie rezerwowe. W przypadku braku zasilania podstawowego, następuje automatyczne włączenie zasilania rezerwowego. Układ zasilania rezerwowego jest tak zbudowany, że co 15 minut następuje jego wyłączenie i oczekiwanie na włączenie się zasilania z drugiej strony czyli podstawowego. Jeżeli brak jest w dalszym ciągu zasilania podstawowego, to włączy się ponownie rezerwowe na czas ok. 15 minut. Jeżeli w tym czasie na stacji podany jest semafor wyjazdowy to nastąpi jego wygaszenie odwzbudzonym przekaźnikiem pierwszego odcinka blokady. Maszynista pociągu jadącego na szlaku zauważy wygaśnięcie semaforów sbl. Fakty te powodują obniżenie zaufania do wskazań semaforów.

Dla wyeliminowania powyższego zjawiska, proponuję uniemożliwić próbę przełączenia, jeśli szlak lub jego część jest zajęta, lub semafor wyjazdowy wskazuje sygnał „wolna droga”.
Można to zrealizować poprzez wykorzystanie wolnych styków przekaźników Pit , czyli powtarzających stan zajętości poszczególnych odstępów blokady i przekaźnika sygnałowego semafora wyjazdowego ze stacji ( dla urządzeń Ebilock przekaźnika nr 10 który jest wzbudzony gdy jest ustawiony przebieg).

W kontenerze blokady  ustawionym przy szafach zasilania umieszczono przekaźniki nazwane „Tor 1 „     i „Tor 2” których zestyki włączone są w obwód przekaźnika czasowego PC 2 w taki sposób, że włączenie  i odmierzanie czasu przekaźnika PC 2 tylko wtedy się odbywa, kiedy sześć odstępów po torze nr 1 i 2 dla jazd kierunku nieparzystego i cztery dla kierunku parzystego jest wole i nie jest ustawiony przebieg wyjazdowy ze stacji.

Szafa zasilania ustawiona jest przy kontenerze nr 324/325, ale dodatkowo zostały włączone jeszcze dwa następne odcinki dla kierunku nieparzystego, aby wyeliminować rażący wpływ ciemnego semafora na wskazania poprzedzającego.

Przewidywane efekty i wnioski końcowe:

 Przy nieznacznym nakładzie pracy i materiałów uzyskuje się poprawę efektywności działania sbl             i pozbawia się zarzutów o zmieniających się gwałtownie  wskazaniach semaforów, które zmieniają swoje obrazy bez winy ze strony urządzeń.

Efekty ekonomiczne wprowadzenia proponowanych zmian są niewymierne. Zmiany te podnoszą niezawodność działania blokady.

Załączniki: ( nowe okno przeglądarki)

Rys. nr 1 – przedstawiający schemat obwodów przekaźników „Tor 1” i „Tor 2”

Rys. nr 2 – przedstawiający sposób włączenia styków przekaźników„Tor 1” i „Tor 2” w obwód cewki przekaźnika czasowego PC 2

Rys. nr 3 – przedstawiający rozmieszczenie omawianych odstępów sbl