OGÓLNE  WIADOMOŚCI  O  ODCINKACH  IZOLOWANYCH

Na tych stronach postaram się omówić klasyczne obwody torowe prądu zmiennego. 

Spis dołączonych stron:

1.      Rodzaje obwodów torowych prądu zmiennego.

2.      Podzespoły stosowane w obwodach torowych

3.      Wymagania stawiane niektórym obwodom torowym i ich podzespołom.

 IZOLOWANY ODCINEK TOROWY.

Izolowanym odcinkiem torowym nazywa się odcinek toru, w którym toki szyn są od siebie odizolowane i stanowią część elektrycznego obwodu torowego ( nie mylić z szyną izolowaną - wyposażoną zazwyczaj w przycisk szynowy) . Podkłady i podsypka powinny mieć jak największą oporność i jak najlepiej izolować oba toki szyn między sobą oraz od ziemi. Podkłady i podrozjezdnice używane do budowy odcinków nie mogą być przewiercone na wylot dla umieszczenia w nich wkrętów, lecz tylko nawiercane na pewną głębokość. Uszkodzonych lub złamanych wkrętów nie wolno pozostawiać w podkładzie. Podkład z takim wkrętem należy wymienić. Górna powierzchnia podsypki nie może być w mniejszej odległości od dolnej powierzchni stopki szyny niż 50 mm. Oprócz izolowanych odcinków torowych są również izolowane odcinki zwrotnicowe, które stanowią pewien element obwodu torowego. Warunki dotyczące podkładów i podsypki są takie same jak dla obwodu torowego. Ze względów ruchowych w jeden odcinek izolowany można łączyć najwyżej trzy rozjazdy pojedyncze, jeden pojedynczy i jeden krzyżowy albo dwa rozjazdy krzyżowe.
Obwody torowe mogą być jednotokowe i dwutokowe. 

W obwodach torowych dwutokowych z dławikami torowymi można stosować tylko jeden typ dławika torowego w tym samym obwodzie. W sąsiednich obwodach torowych można stosować różne typy dławików. 
Obwody torowe dwutokowe należy stosować podstawowo na wszystkich stacjach i liniach zelektryfikowanych. Na stacjach zelektryfikowanych można na zwrotnicach i w torach bocznych stosować obwody jednotokowe.

Rezystancja pętli zasilania - jest to rezystancja liczona od zacisków uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego do szyny. W jej skład wchodzą rezystancje : rezystora ograniczającego, kabli, linek i przewodów połączeniowych, połączeń, bezpiecznika.

Zasilanie obwodów

Zasilanie obwodów torowych ze złączami izolowanymi na stacjach, w samoczynnych blokadach liniowych typu Ea i Eac musi być trójfazowe i trójprzewodowe ( " trójkąt "). 
Obwody bez złączy izolowanych wykorzystywanych w obwodach stacyjnych oraz w samoczynnych blokadach liniowych typu Ea i Eac powinno być trójfazowe trójprzewodowe ( trójkąt) lub czteroprzewodowe ( gwiazda). Należy przestrzegać zasady, że nadajnik i odbiornik muszą być zasilane z tej samej fazy.
Należy przyjąć, że moc instalowana na jeden obwód torowy z przekaźnikami typu IRV wynosi 200 VA, a na obwód z przekaźnikami elektronicznymi około 100 VA.

Pomiary i regulacja obwodów torowych

Każdorazowo, po wymianie elementów obwodów torowych ( np. dławiki torowe, transformatory zasilające i odbiorcze, linki połączeniowe do toru, kable zasilające i odbiorcze) oraz przy wymianie złącza izolowanego należy skontrolować parametry obwodu torowego oraz sprawdzić czy spełnione jest wykrywanie zwarć wzdłużnych i skośnych złączy izolowanych.
Kontrola złączy izolowanych przy wystąpieniu zwarć jest spełniona w przypadku odpadnięcia jednego z przekaźników torowych sąsiadujących ze sobą obwodów torowych ( jest to warunek wystarczający).
Na czas regulacji i pomiarów obwodów torowych ze złączami izolowanymi na których eksploatowane są obwody nakładane ( EON, SOT) - obwody nakładane muszą być wyłączone.
Sprawdzenie czułości przekaźników torowych należy dokonywać przez zwarcie obu toków szyn drutem o oporności 0,06 W: miedzianym o przekroju 0,5 mm (średnicy 0,8 mm), stalowym albo żelaznym o przekroju 3,5 mm (średnicy 2 mm) i długości ok. 1,7 m lub wzorcowym bocznikiem typu EZK 2013. Do bocznikowania obwodów SOT niskiej częstotliwości należy używać bocznika EZK 2013 o impedancji 0,1 Ω, do bocznikowania SOT wysokiej częstotliwości do 1 kHz - bocznika EZK 2013 o impedancji 0,15 Ω, a do obwodów o częstotliwości od 10 kHz do 20 kHz - bocznika o impedancji 0,2 Ω. Zwarcie to powinno spowodować odwzbudzenie przekaźnika torowego, jeśli obwód torowy pracuje na prąd ciągły, bądź wzbudzenie przekaźnika torowego w przypadku obwodu pracującego na prąd roboczy. W przypadku rozgałęzionych obwodów zwrotnicowych skuteczność bocznikowania należy dodatkowo sprawdzić za pomocą sygnalizacji stanu zajętości na pulpicie nastawczym.

 Napięcie na przekaźnikach torowych powinno wynosić odpowiednio dla danego typu obwodu:

1)        izolowane obwody zwrotnicowe wszystkich typów (OTZ):
a)           12 V w stanie suchym lub zmrożonym odcinka,
b)
           7¸8 V w stanie bardzo mokrym odcinka przy minimalnej oporności podtorza 1 Ω/km,

2)        izolowane obwody torowe stacyjne (OTS) jednotokowe i dwutokowe z dławikami JLA 1302 i ZLB 0240:
a)           15 V w stanie suchym lub zmrożonym dla odcinków dłuższych niż 500 m,
b)
           12 V w stanie suchym lub zmrożonym dla odcinków krótszych niż 500 m,
c)
           7¸8 V w stanie bardzo mokrym niezależnie od długości odcinka przy minimalnej oporności podtorza 1 Ω/km,

3)
        obwód torowy stacyjny dwutokowy z dławikiem - transformatorem JLA 1302 stosowany w odcinkach o długości do 600 m (OTS-2JLA-DT):
a)           10 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           9 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,8 Ω/km (uwaga -nie wolno przekraczać napięcia 10 V na przekaźnikach torowych),

4)        obwód torowy stacyjny dwutokowy z dławikiem - transformatorem ZLB 0240 stosowany w odcinkach o długości do 600 m (OTS-2-ZLB-DT):
a)           9,5 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           8,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,7 Ω/km (uwaga - nie wolno przekraczać napięcia 9,5 V na przekaźniku torowym),

5)
        obwód torowy stacyjny dwutokowy z zasilaniem pośrodku i dławikiem JLA 1302 (OTS-2-JLA-ZP) stosowany w odcinkach o długości od 500 do 1200 m:
a)           10 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           8 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,6 Ω/km (uwaga - nie wolno przekraczać napięcia 10 V na przekaźnikach torowych, różnica napięć na zaciskach przekaźników jednego obwodu nie może przekraczać 1 V),

6)        obwód torowy stacyjny dwutokowy zasilany pośrodku i dławikiem ZLB 0240 (OTS-2-ZLB-ZP) stosowany w odcinkach o długości od 500 do 1200 m:
a)           9,5 V w stanie suchym i zmrożonym,
b)
           8,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 0,6 Ω/km (uwaga - nie wolno przekraczać napięcia 9,5 V na przekaźnikach torowych, różnica napięć na zaciskach przekaźników jednego obwodu nie może przekraczać 1 V),

7)        obwód torowy liniowy jednotokowy w sbl typu E (krótki o długości do 30 m) (OTL-1-E):
a)           12 V w stanie suchym i zmrożonym,
b)
           8 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 1 Ω/km,

8)
        obwód torowy liniowy dwutokowy w sbl typu E o maksymalnej długości do 1500 m (OTL-2-E):
a)           5,5 V w stanie suchym lub przy mrozie,
b)
           4,5 V w stanie bardzo mokrym, przy minimalnej oporności podtorza 1 Ω/km,

9)        obwody torowe liniowe dwutokowe z dławikiem JLA 1302 i dławikiem ZLB w sbl Ea i Eac: (OTL-2-JLA-Ea), (OTL-2-ZLB-Ea) o długości do 2400 m:
a)
           5,5 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           4,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności podtorza 1 Ω/km,

10)    obwód torowy zwrotnicowy typu otwartego dla górek rozrządowych (OTG-15/1):
a)           6,9 V w stanie suchym lub zmrożonym (przy zwartym obwodzie),
b)
           4,8 V w stanie bardzo mokrym (przy zwartym obwodzie) przy minimalnej oporności między szynami 5 Ω,

11)    obwód torowy zwrotnicowy typu zamkniętego dla górek rozrządowych (ZTG-15/1):
a)           6¸6,5 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           4,5¸5,5 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności między szynami 5 Ω,

12)    obwód torowy zwrotnicowy typu zamkniętego dla górek rozrządowych (ZTG-15/S1):
a)           12¸13 V w stanie suchym lub zmrożonym,
b)
           9¸11 V w stanie bardzo mokrym przy minimalnej oporności między szynami 5 Ω,