Wstęp

  Nowości

Automatyka

Podzespoły

Elektronika

Testery i próbniki

Diagnostyka

Artykuły

BHP i P.poż

Galeria

Programy

Humor

Prawo

Linki

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1407

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 6 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1230

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1046

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2006 nr 12 poz. 61

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2006 nr 2 poz. 13

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1999

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych statkach oraz prowadzący pojazdy kolejowe

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2005 nr 37 poz. 330

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2005 nr 14 poz. 116

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2704

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2671

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2637

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 218 poz. 2212

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednia związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2088

Follow up Icon low priority.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1090

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 97 poz. 962

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 95 poz. 953

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

 

Dz.U. 2004 nr 95 poz. 953

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 883

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2004 nr 83 poz. 768

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1719

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie świadectw bezpieczeństwa

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2003 nr 77 poz. 683

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1095

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 77 poz. 698

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 77 poz. 696

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 62 poz. 563

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 66

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 34

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1535

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1436

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1435

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1126

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1086

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 87 poz. 958

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 80 poz. 861

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2001 nr 30 poz. 351

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1218

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1174

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu kolejowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz sposobu i trybu ich podziału między właściwe dla nich powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1131

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźnika.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 107 poz. 1130

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1082

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 69 poz. 814

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności Głównego Inspektora Kolejnictwa, za które pobierane są opłaty, a także wysokości tych opłat i trybu ich pobierania.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 40 poz. 464

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 34 poz. 400

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

 

Dz.U. 2000 nr 34 poz. 400

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na liniach kolejowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 26 poz. 318

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 43

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1054

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1999 nr 69 poz. 764

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1999 nr 29 poz. 278

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1999 nr 16 poz. 142

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie gospodarki finansowej specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1120

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 128 poz. 851

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 117 poz. 756

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 116 poz. 754

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 111 poz. 711

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 74 poz. 481

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 73 poz. 470

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i szczegółowego zakresu działania terenowych organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego oraz obszaru ich działania.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 63 poz. 412

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłaty za udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1998 nr 53 poz. 340

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1997 nr 96 poz. 591

Follow up Icon low priority.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1997 nr 37 poz. 226

Follow up Icon low priority.

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską protokołu 1990 i poprawek, przyjętych w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1997 nr 37 poz. 225

Follow up Icon low priority.

Protokół 1990 oraz poprawki, przyjęte w Bernie dnia 20 grudnia 1990 r., do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

M.P. 1997 nr 34 poz. 329

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie zasad przewozu w wagonach nie należących do przewoźnika kolejowego i włączania ich do taboru kolejowego.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

M.P. 1997 nr 26 poz. 249

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych koleją na bocznice i z bocznic.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1996 nr 112 poz. 538

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif

Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144

Follow up Icon low priority.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

http://isip.sejm.gov.pl/icons/ecblank.gif